Výběrové řízení na rezidenční místo

Název vyhlašovatele : MUDr. Lenka Dejdarová

Sídlo vyhlašovatele : Vysoké Mýto, Jiráskova 212

IČ: 71213376

ordinace VPL v na adrese : Vysoké Mýto, Jiráskova 212

Místo pro podání přihlášky do výběrového řízení : Vysoké Mýto, Jiráskova 212

Výše uvedený vyhlašovatel tímto vyhlašuje dne 24.6.2024 výběrové řízení na jedno rezidenční místo lékaře v oboru Všeobecné praktické lékařství

Termín pro podání přihlášek je do 16.7.2024.

Přihláška do výběrového řízení - ke stažení na :

https://mzd.gov.cz/wp-content/uploads/wepub/2312/6632/P%C5%99%C3%ADloha%201%20-%20P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka.xls

Povinné přílohy přihlášky :

• osobní dotazník - ke stažení na :

https://mzd.gov.cz/wp-content/uploads/wepub/2312/6633/P%C5%99%C3%ADloha%202%20-%20Osobn%C3%AD%20dotazn%C3%ADk.xls

• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu lékařského povolání (ne starší 3 měsíců)

• výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců )

• neověřená kopie potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání Všeobecné praktické lékařství

• neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti

• neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal

 

Hodnotící kritéria:

a) zájem o práci v oboru VPL     1-10 bodů

b) zájem o výkon povolání v daném regionu     1-10 bodů

c) předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL           1-10 bodů

d) komunikační schopnosti        1-10 bodů

Celkem                4-40 bodů

Způsob hodnocení:

PODPRŮMĚRNÉ hodnocení 1-3 body - PRŮMĚRNÉ hodnocení 4-6 bodů - NADPRŮMĚRNÉ hodnocení 7-10 bodů

Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 - maximum 40 bodů)


aktualizováno: 07.07.2024 11:25:47